skuteczne odchudzanie bez spiny i zbędnych poświęceń

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO ELASAWICKA.PL OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2020 r.
 • 1 Postanowienia ogólne

Strona internetowa https://www.elasawicka.pl/ jest skierowana do osób szukających wsparcia w zakresie zasad zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem zdrowego odżywienia.

Właścicielem Strony i podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zakupowego jest  Elżbieta Sawicką prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Akademia Zdrowej Kobiety Elżbieta Sawicka NIP: 6922262591 REGON: 020664121 z siedzibą we Wrocławiu 52-129 przy ul. ul. Antonia Vivaldiego 82/3. Kontakt możliwy pod adresem e-mail: ela@ellsa.pl 

 • 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Elżbieta Sawicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ellsa Elżbieta Sawicka Wrocław 52-129 ul. Antonia Vivaldiego 82/3, NIP: 6922262591, REGON: 020664121.
 2. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę w ramach Portalu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
 4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin Strony.
 6. Strona – platforma internetowa wspierająca zasady zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem zdrowego odżywiania prowadzona na domenie: https://www.elasawicka.pl/
 7. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, będące przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalone w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
 8. Umowa – umowa sprzedaży zawierana albo zawarta między Użytkownikiem a Usługodawcą za pośrednictwem Strony.
 9. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Użytkownikiem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość , bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 10. Usługa – będące przedmiotem świadczenia usług nabywanych za pośrednictwem Strony internetowej.
 11. Materiał – treść cyfrowa, którą Użytkownik może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Strony. Materiał przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości Materiału.
 12. Usługodawca – Elżbieta Sawicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Akademia Zdrowej Kobiety Elżbieta Sawicka ul. Antonia Vivaldiego 82/3 52-129 Wrocław, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6922262591 REGON 020664121.
 13. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu..
 14. Zamówienie – oświadczenie woli składane przez wypełnienie Formularza indywidualnego planu żywieniowego, akceptację Regulaminu oraz Zasad dobrej współpracy, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.
 • 3 Wymagania techniczne
 1. Dla korzystania ze Strony niezbędne jest:
 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci oraz zainstalowaną przeglądarką internetową,
 2. włączenie w przeglądarce apletów JavaScript, Cookies,
 3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 1. Usługodawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Użytkowników oraz przez nieuprawnione osoby trzecie.
 2. Usługodawca będzie dokonywał aktualizacji i niezbędnych zmian w najszybszym możliwym terminie oraz w sposób najmniej uciążliwy dla Użytkowników.
 • 4 Zakres świadczonych usług przez Sprzedawcę
 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną sprzedaż:
 1. płatnych profesjonalnie przygotowanych przez Usługodawcę planów żywieniowych,
 2. płatnych indywidualnych planów żywieniowych z dodatkowymi funkcjami,
 3. bieżących konsultacji wykonywanych osobiście lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (poczta elektroniczna, telefon, Skype) w zakresie szeroko rozumianej profilaktyki zdrowia,
 4. kursów/warsztatów online,
 5. materiałów cyfrowych (odpłatne ebooki).
 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
 1. formularz kontaktowy,
 2. wyraźnie oznaczone jako nieodpłatne usługi i plany żywieniowe przygotowane przez Usługodawcę (np. darmowe ebooki do pobrania).
 • 5 Procedura zakupowa
 1. Użytkownik dokonuje zakupu poprzez jego wybór (np. ebook, materiał, plan żywieniowy, dostęp do Akademii Zdrowej Kobiety) z poziomu podstrony dedykowanej konkretnemu materiałowi lub usłudze. 
 2. Użytkownik może mieć do wyboru kilka wariantów Materiału w różnych cenach. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Po dokonaniu wyboru, Użytkownik powinien kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia (Koszyk), a następnie kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy” celem wypełnienia formularza zamówienia oraz dokonania płatności za wybrany materiał lub usługę.
 4. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu PayU. 
 5. Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia (wiadomość wysłana na adres mailowy Użytkownika). 
 6. Warunkiem niezbędnym dokonania zakupu jest akceptacja niniejszego Regulaminu (zaznaczenie właściwego checkboxa).
 7. W przypadku pierwszego zakupu automatycznie jest tworzone konto klienta umożliwiające dostęp do wykupionych materiałów. Założenie konta jest bezpłatne.
 8. Założenie konta powoduje automatycznie zapisanie Użytkownika na newsletter prowadzony przez Usługodawcę, który za pośrednictwem serwisu Mailer Lite wysyła:
 1. Potwierdzenie dokonania zakupu
 2. Zakupiony ebook lub informacje o dostępie do zakupionych materiałów,
 3. Informacje o nowościach i usługach świadczonych przez Usługodawcę. 
 • 6 Program Akademia Zdrowej Kobiety
 1. W celu zakupienia i korzystania z autorskiego programu Akademia Zdrowej Kobiety niezbędne jest:
 1. dodanie produktu do koszyka
 2. wypełnienie formularza zamówienia
 3. założenie konta poprzez podanie adres mailowego oraz hasła,
 4. zaakceptowanie regulaminu,
 5. opłacenie za pośrednictwem serwisu PayU
 1. Usługodawca potwierdza przyjęcie zamówienia przez wysłanie informacji na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej oraz przesłanie Ankiety, którą Użytkownik wypełnia w wersji elektronicznej i odsyła do Usługodawcy (przycisk: Wyślij ankietę) – indywidualne plany, konsultacje.
 2. Do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi dochodzi z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia.
 3. Za założenie i prowadzenie konta nie są pobierane dodatkowe opłaty. Dzięki niemu Użytkownik będzie mógł dokonywać kolejnych zakupów bez wypełniania kolejnych pól formularza.
 4. Opłata za Program Akademia Zdrowej Kobiety, wybrane warsztaty oraz inne usługi i produkty oferowane przez Akademia Zdrowej Kobiety Elżbieta Sawicka jest jednorazowa.
 5. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu PayU oraz PayPal.
 • 7 Korzystanie z Materiału
 1. Materiał stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Użytkownik może korzystać z udostępnionych funkcji Strony wyłącznie:
 1. po wcześniejszej konsultacji z właściwym lekarzem stwierdzającym brak przeciwwskazań do stosowania planów żywieniowych oferowanych na Stronie,
 2. w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami oraz w sposób nie zakłócający funkcjonowanie Strony przez innych użytkowników.
 1. Materiały  mogą być wykorzystywane przez Użytkownika w celu:
 1. wyświetlania na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Użytkownika,
 2. zapisywania w pamięci takiego urządzenia, na dowolnych nośnikach pamięci elektronicznej,
 3. drukowania przez Użytkownika,
 4. wykorzystywania do użytku własnego.
 1. Użytkownik zobowiązuje się do nie używania:
 1. materiałów w sposób sprzeczny z Regulaminem lub naruszający prawa autorskie Usługodawcy,
 2. rozpowszechnianie, upublicznianie materiałów, sygnowanie ich swoim nazwiskiem, do których Usługodawcy przysługują majątkowe prawa autorskie bez pisemnej jego zgody,
 3. publikowanie na stronach internetowych oferujących usługi konkurencyjne wobec Usługodawcy,
 4. publikowanie materiałów lub treści o charakterze bezprawnym,
 5. inne wykorzystywanie materiałów znajdujących się na Stronie na szkodę Usługodawcy.
 • 8 Procedura reklamacyjna
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Materiał wolny od wad.
 2. Reklamacje  składane pisemnie, drogą elektroniczną lub przy wykorzystaniu wzoru formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu
 3. Adres do reklamacji Elżbieta Sawicka ul. Antonia Vivaldiego 82/2, 52-129 Wrocław lub adres mailowy: ela@ellsa.pl 
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. 
 5. Usługodawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeśli nie rozpatrzy reklamacji w tym terminie, uważa się, że reklamację uznał.
 6. Usługodawca rozpatruje reklamację drogą korespondencji elektronicznej, wysyłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika. 
 • 9 Odstąpienie od umowy
 1. Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.  
 2. Dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). 
 3. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy:
 1. Umowę uważa się za niezawartą
 2. Usługodawca zwraca Użytkownikowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności
 3. zwrot płatności Usługodawca dokonuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 1. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, ze względu na charakter świadczenia usług, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w przypadku gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem 14 dni (czternastu) do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu Użytkownika przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 • 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 
 2. Spory wynikłe z realizacji Umowy rozwiązywane będą w drodze postępowania mediacyjnego 
 3. Użytkownik będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta ma możliwość: 
 1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy,
 2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą,
 3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów,
 4. złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 1. Bardziej szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń znajdują się na stronie  http://www.uokik.gov.pl
 2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Użytkownika możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • 11 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.elasawicka.pl/polityka-prywatnosci-cookies/ 

 • 12 Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie.
 2. Materiały i porady umieszczane na Stronie nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie może być podstawą do stosowania jakichkolwiek środków farmaceutycznych ani jako forma terapii.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. W przypadku, gdyby niektóre postanowienia niniejszego regulaminu okazały się nieważne, bezskuteczne lub mogłyby być uznane za klauzule niedozwolone, wówczas nie powoduje to nieważności całego regulaminu, ale w miejsce powyższych postanowień zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa.

 

Regulamin (wersja 3), Wrocław 1.1.2021

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika z wykorzystaniem plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej http://www.elasawicka.pl/ służącej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Akademia Zdrowej Kobiety Elżbieta Sawicka.

Administratorem strony jest Elżbieta Sawicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Akademia Zdrowej Kobiety Elżbieta Sawicka Wrocław 52-129 ul. Antonia Vivaldiego 82/3, NIP: 6922262591 REGON: 020664121

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: ela@ellsa.pl

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – Elżbieta Sawicka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Akademia Zdrowej Kobiety Elżbieta Sawicka Wrocław 52-129 ul. Antonia Vivaldiego 82/3, NIP: 6922262591REGON: 020664121
Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze Strony.
Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony.
Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony.
Strona – strona internetowa dostępna pod adresem http://www.ellsa.pl/
Użytkownik – osoba fizyczna, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą̨ być́ świadczone usługi drogą elektroniczną lub, z którą zawarta może być́ Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, spełniająca wymagania określone w niniejszym Regulaminie i zaakcentowała Regulamin.

§ 2

Sposób przetwarzania danych

Administrator zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzania danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania.
Administrator gwarantuję poufność wszelkich przekazanych danych osobowych oraz informuje, że nie udostępniam przekazanych mi danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością, gdyż zostały podjęte niezbędne czynności celem ich ochrony przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione. Jednocześnie zostały wdrożone wymagania przewidziane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO, GDPR).
Administrator przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba, że co innego wynika z obowiązujących przepisów prawa.
Użytkownik ma prawo do:
– żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.

Administrator oświadcza, że:
– przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem,

Zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;

– przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Dostęp do danych osobowych posiada Administrator, pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz świadczący usługi na jego rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się wyłącznie w celu i zakresie określonym przez Administratora.
Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych przez siebie danych.

§ 3
Dane osobowe

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, takich jak formularz zapisu na newsletter i formularz zamówienia produktu elektronicznego bądź usługi.
Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zamówienia produktu lub usługi elektronicznej przetwarzane są w celu realizacji umowy o dostarczenie treści cyfrowej zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym do wystawienia i przesłania Użytkownikowi faktury VAT dokumentującej zakup.
Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§ 4

Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator nie udostępnia, nie sprzedaje, ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Użytkowników, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub, gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jego imieniu. Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa stopnia prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych

3. Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych poniższym dostawcom usług:

– LH.PL SP. Z O.O. UL. PAMIĄTKOWA 2/56 61-512 POZNAŃ – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,

– Mailer Lite, Paupio Str. 46, Wilno – w celu wysyłania newslettera z ofertami handlowymi, nowościami i promocjami,

-EPMA Aneta Mikulska ul. Szopena 7 21-040 Świdnik w celu prowadzenia dokumentacji księgowej.

§ 5
Pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają̨ z niej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą̨ serwisów społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)
§ 6
Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
kod śledzenia Google Analitics – w celu analizy statystyk Strony.

§ 7
Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Podstawą niniejszej Polityki prywatności są regulacje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Polityka prywatności, Wrocław dnia 21 maja 2018r.